Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LEERGITAARSPELEN.COM

Ondernemingsgegevens

ZION Engineering BVBA
Website: leergitaarspelen.com
Venderstraat 10, 3910 Neerpelt
kris@leergitaarspelen.com

Ondernemingsnummer: 0892367534
Btw-nummer: BE0892367534

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Zion Engineering BVBA biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van leergitaarspelen.com moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de ZION Engineering BVBA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ZION Engineering BVBA niet. ZION Engineering BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ZION Engineering BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de cursussen bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst: kris@leergitaarspelen.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de website online is en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ZION Engineering BVBA. ZION Engineering BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De cursussen kunnen via de website www.leergitaarspelen.com online worden besteld, via het bestelformulier.
De Klant heeft de keuze tussen de kosteloze betaalwijzen:
• via kredietkaart;
• via bankkaart ;
• via overschrijving;
• e.e.a. zoals is te zien op de website www.leergitaarspelen.com.
ZION Engineering BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden online geleverd.
De levering gebeurt via email en online inloggen op de website.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ZION Engineering BVBA.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ZION Engineering BVBA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ZION Engineering BVBA.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 42 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 42 kalenderdagen na de dag van bestellen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ZION Engineering BVBA klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ZION Engineering BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ZION Engineering BVBA zo snel mogelijk inlichten via kris@leergitaarspelen.com. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van ZION Engineering BVBA is bereikbaar via e-mail op kris@leergitaarspelen.com. Eventuele vragen of klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Enkel wanneer de Klant betaald, wordt de cursus in gang gezet.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ZION Engineering BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt ook de nieuwe AVG-regelgeving gerespecteerd.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling en de deugdelijke werking van de cursus, maar niet voor versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ZION Engineering BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord, maar kan wel op uitdrukkelijk verzoek van de Klant een andere login aanmaken.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op kris@leergitaarspelen.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website worden geen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door ZION Engineering BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ZION Engineering BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.